Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Kokosem
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viawujcioBat wujcioBat
Kokosem
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabiianca biianca

October 16 2017

Kokosem
8331 d013
Reposted fromtelewizja telewizja viagdziejestola gdziejestola
Kokosem
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viagdziejestola gdziejestola
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
Kokosem
How to relax with your dog
Reposted fromvolldost volldost viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 15 2017

5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 09 2017

Kokosem
4580 bb8f
1.
Reposted frompotpants420 potpants420 viagdziejestola gdziejestola
Kokosem
4575 e869
2.
Reposted frompotpants420 potpants420 viagdziejestola gdziejestola

October 08 2017

2753 4262
Reposted frombwana bwana viabiianca biianca
Kokosem
Kokosem
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viabiianca biianca
Kokosem
6966 6b95
Reposted fromcgmichi cgmichi viabiianca biianca
Kokosem
Kokosem
3677 887d 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabiianca biianca
Kokosem
9644 cbe8 500
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny

October 06 2017

Kokosem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Kokosem
Kokosem
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Kokosem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl